ปีที่ 16 ฉบับที่ 36 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ชัยรัตน์ พงษ์ศิร

แนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ คุณภาพในการให้บริการ สื่อสังคมออนไลน์ และคุณภาพอาหาร ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ้ำของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น
นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ดาเรศ เรียบร้อย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ฉันทวุฒิ มีเงิน

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของเทศบาลตำบล ในพื้นที่พิเศษจังหวัดสงขลาโดยการใช้บาลานซ์สกอร์การ์ด
ดุลยรัตน์ บูยูโส๊ะ, พิมนกาลล์ ก้านพลูกลาง

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษา
ในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี

มูฮำมัด หะยีแวฮามะ, กิตติวงค์ สาสวด

การบริหารจัดการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิเนส จันทะวงษ์ศรี, อัจฉรา วัฒนาณรงค์, นรา สมประสงค์, ราชันย์ บุญธิมา

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาพอเพียงสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนวัดสามร่ม (ไพบูลย์ปัญญา)
สุนันทา โกธา

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
สุมาลี สะโรบล

การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

มังโสด หมะเต๊ะ, พูลศักดิ์ โกสิยวัฒน์

ภาวะผู้นำของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21
ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ

การพัฒนารูปแบบสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคอีสานเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
จักรพันธุ์ จันทร์เจริญ

การศึกษาแรงจูงใจและแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วิภาภรณ์ บุญยงค์

ความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุจิกาญจณ์ เหลี่ยมเจริญ

บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อความสำเร็จของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา
บุญเลิศ ค่อนสะอาด, มาณัฏดลฎ์ เจริญภูวดล

การประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ชัชวาล มงคล, จักรพันธ์ ปิ่นทอง, ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ, ศรินยา ประทีปชนะชัย, ลัคนา เพิ่มพูล