การประชุมคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2560
ผู้บริหารพบประชาคม วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

 

DSC_0654
DSC_0643
DSC_0647
DSC_0645
DSC_0648
DSC_0652
DSC_0657
DSC_0658
DSC_0663
DSC_0661
DSC_0656
DSC_0664
DSC_0665
DSC_0667
DSC_0668
DSC_0671