วันพุธที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องแสงทอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวม ได้มีการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มาเป็นกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพในครั้งนี้

 

DSC_0175
DSC_0146
DSC_0133
DSC_0139
DSC_0148
DSC_0132
DSC_0149
DSC_0150
DSC_0157
DSC_0162
DSC_0153
DSC_0160
DSC_0166
SAM_0295
DSC_0169
DSC_0170
SAM_0301
SAM_0302
SAM_0316
SAM_0309
SAM_0313
SAM_0318
SAM_0320
SAM_0324
SAM_0326
SAM_0327