ในวันที่ 30 พฤษจิกายน 2560 ผู้บริหารและบุคลากร ของสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้เข้าแนะแนวการศึกษา ณ รร.ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี

 

780253
780257
780255
780256
780254
780258
780259