ปรัชญา (Philosophy) ระบบมีมาตรฐาน บริการด้วยใจ มุ่งไกลประสานภารกิจ เน้นบัณฑิตคุณภาพ

วิสัยทัศน์(Vision) มุ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน เน้นบริการด้วยไอที

พันธกิจ (Mission) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและประสานภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

1. กำกับติดตามคุณภาพการจัดการศึกษา

2. พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐานรองรับอาเซียน

3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

4. พัฒนาระบบสหกิจศึกษาและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

5. จัดระบบบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ

6. บริหารทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

7. จัดบริการวิชาการแก่ชุมชน และส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ (Goal)

1. มีระบบควบคุมและกำกับติดตามคุณภาพการผลิตบัณฑิต

2. วิจัยผลการดำเนินงานและการศึกษาตามตัวบ่งชี้

3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ด้านอาเซียน

4. อาจารย์มีผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น

5. พัฒนาระบบ KM สำหรับพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

6. จัดระบบสหกิจศึกษาและสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการทังในและต่างประเทศ

7. มีระบบบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

8. จัดตั้งศูนย์หนังสือ เพื่อเผยแพร่ความรู้และโครงการหารายได้

9. จัดระบบบริหารและการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรให้ชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานให้สำนักงาน

10. ใช้ทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อลดต้นทุน

11. อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม

12. มีจุดให้บริการสารสนเทศวิชาการอย่างทั่วถึงทุกศูนย์การศึกษา

13. จัดแนะแนวและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อ

เอกลักษณ์

สนับสนุนพัฒนางานวิชาการสู่สากล