วันที่ 18 มิถุนายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ดำเนินการจัดประชุม