บุคลากร งานบริหารทั่วไป

 
นายชาญชัย ศิริงาม
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 
 
นางเยาวนาถ เพ็ชรดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางธนัญญ์พัฒน์ ศิริรักษ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุมินตรา คางดวง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป