บุคลากร งานส่งเสริมวิชาการ

 
นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ
 
 
นางสาวญาณ์ณิศา อุปถัมภ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวศิริพร ขจรพันธ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจรีรัตน์ ธรรมมา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร