บุคลากร งานทะเบียนและประมวลผล

นายเสรี จีนภักดี
หัวหน้างานทะเบียน
นายศรีไพบูลย์ จันทร
นายทะเบียน
นางยุพิน เวฬุคามกุล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางบังอร จีนภักดี
นักวิชาการศึกษา
นางสาวเอมอร พุ่มประเสริฐ
พนักงานธุรการ 3
นายฉลอง รุ่งศิริ
นักวิชาการศึกษา
นายชาญชัย ศิริงาม
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพรทิพย์ ควรประกอบกิจ
นักวิชาการศึกษา
นายรา^ชศักดิ์ สัง^ข์ฤ^ทธิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โปรแกรมเมอร์)