บุคลากร งานทะเบียนและประมวลผล

นายเสรี จีนภักดี
หัวหน้างานทะเบียน
นายศรีไพบูลย์ จันทร
นายทะเบียน
นางสาวสุณิสา ชัยนพรัตน์
พนักงานพิมพ์ 3
นางประกายแก้ว พ่วงทรัพย์
พนักงานพิมพ์ 3
นางสาวเอมอร พุ่มประเสริฐ
พนักงานธุรการ 3
นายฉลอง รุ่งศิริ
นักวิชาการศึกษา
นายธงชัย หอมชื่น
นักวิชาการศึกษา
นางบังอร จีนภักดี
นักวิชาการศึกษา
นางยุพิน เวฬุคามกุล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวพรทิพย์ ควรประกอบกิจ
นักวิชาการศึกษา