โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เทคนิคการทำผลงานวิชาการฯ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-16.30 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ กิจกรรมอบรม เทคนิคการทำผลงานวิชาการ ที่ไม่ละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2561

ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 24 พฤษจิยายน 2561 เวลา 13.00 น. การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมยกร่างแผนการจัดการความรู้(KM)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมยกร่างแผนการจัดการความรู้(KM) ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

การประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 25 ต.ค.61 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา คือ พิจารณาข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์ 58 ปฏิทินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และหลักสูตรเทียบโอนอาชีวศึกษา ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

อบรมการใช้งาน ระบบ checo

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมการใช้งานระบบ checo ของ สกอ. ณ ห้อง 900 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีอาจารย์นุจรินทร์ ครูเกษตร รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากรในการบรรยาย การใช้งานระบบ checo และมีผู้เข้าอบบรมเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  

โครงการอบรมเชิงปฏบัติการการเชื่อมโยงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงการอบรมเชิงปฏบัติการการเชื่อมโยงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) กับการประกันคุณภาพหลักสูตร ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประเมินบุคลากรภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปี 2561

ประชุมรับทราบการประเมินผลประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปี 2561 ใน วันที่ 25 กันยายน 2561 โดยให้บุคลากรเซ็นต์ชื่อรับทราบการประเมินผล การปฏิบัติงานของตนเอง

การจัดประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับที่ 1 ทักษะขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2561 อ.นุจรินทร์ ครูเกษตร รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้สัมภาษณ์สื่อ MSS เคเบิ้ลทีวี เรื่องการจัดประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับที่ 1 ทักษะขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง 900 ชั้น 1 อาคาร 9

สรุปการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562

วันที่ 6 กันยายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ สรุปการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องหัวหน้าสำนักงาน อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2560

การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการสึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีผู้บริหาและบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมในการประเมินคุณภาพในครั้งนี้