ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประเมินบุคลากรภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปี 2561

ประชุมรับทราบการประเมินผลประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปี 2561 ใน วันที่ 25 กันยายน 2561 โดยให้บุคลากรเซ็นต์ชื่อรับทราบการประเมินผล การปฏิบัติงานของตนเอง

การจัดประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับที่ 1 ทักษะขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2561 อ.นุจรินทร์ ครูเกษตร รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้สัมภาษณ์สื่อ MSS เคเบิ้ลทีวี เรื่องการจัดประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับที่ 1 ทักษะขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง 900 ชั้น 1 อาคาร 9

สรุปการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562

วันที่ 6 กันยายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ สรุปการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องหัวหน้าสำนักงาน อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2560

การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการสึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีผู้บริหาและบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมในการประเมินคุณภาพในครั้งนี้  

อบรมพัฒนาศักยภาพการทำงาน เรื่อง “บริการอย่างไรให้ได้ใจผู้รับบริการ”

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการจัด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการทำงาน เรื่อง “บริการอย่างไรให้ได้ใจผู้รับบริการ” ให้กับบุคลากรภายในสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้และปรับทัศนคติทางด้านการให้บริการของสำนักงาน ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ตรวจรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ตรวจรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประวัติ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าทำการประเมินภายในหน่วยงาน ได้แก่ อาจารย์ ดร.โชติ เนืองนันท์, อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ และ อาจารย์ประยุทธ อินแบน ให้เกียรติเป็นประธานและคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในสำนักงาน  

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อารคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ เป็นประธานในการประชุม และผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมทำแผนงบประมาณสำนักส่งเสริมวิชาการ 2561

;วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ประชุมทำแผนงบประมาณสำนักส่งเสริมวิชาการ ประจำปี 2561 ณ ห้องหัวหน้าสำนักงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 น. การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561   ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด >>คลิกที่นี่