ปีที่ 15 ฉบับที่ 34 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

1 กรรณิการ์ 2 นุชนพิน 3 วรเชษฐ์ 4 อมลรดา 5 ชัยวัฒน์ 6 นวัสนันท์ และณัฐปคัลภ์ 7 ณัชภัคร 8 ครรชิต 9 ฐิติรัตน์ 10 ชัยรัตน์ 11 ณภิษา 12 สราวุธ 13 รัฐวิทย์ 14 สายสวาท 15 ถนัด 16 ภารวี 17 สันติ 18 พรทิพย์ 19 สมใจ 20 ชาติชาย 21 วราพร 22 จารุวรรณ 23 นิติพงษ์

ปีที่ 15 ฉบับที่ 33 มกราคม – มิถุนายน 2561

1 กฤตยา 2 สุมนา 3 วรี 4 ชญากาณฑ์ 5 สุธน 6 ทนงศักดิ์ 7 วรรธนี 8 บุษบา 9 สุพัฒน์ 10 สุเมต 11 วิชิต 12 มธุริน 13 ชิณโสณ์ 14 หมิง หลี 15 ธรรมรัตน์ 16 ธีระวุฒิ 17 อุษณีย์ 18 สุชานาถ 19 ปภพพล 20 ระพีพรรณ 21 ธีรวัฒน์ 22 หมิ่นฮั้ว 23 ปรเมฐ 24 โสภา 25 สุพัตรา

ปีที่ 14 ฉบับที่ 32 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

1 วัชรินทร์ 2 นงนุช 3 สุกัญญา 4 วรรณี 5 เนาวรัตน์ 6 วิภาภรณ์ 7 ธานินทร์ 8 ฉัตรชัย 9 ปรียาภรณ์ 10 วาสินี 11 นิพนธ์ 12 รุ่งนภา 13 จิราพร 14 นพพณ 15 สุรางค์รัตน์ 16 อติพร

ปีที่ 14 ฉบับที่ 31 มกราคม – มิถุนายน 2560

1 วันทนีย์ 2 จารุวรรณ 3 ธนบดี 4 เจษฎา 5 วิไลวัจส์ 6 กานต์ 7 นวัสนันท์ 8 พงศ์วสิษฐ์ 9 ประชาธิปัตย์ 10 ชนิกานต์ 11 นันทพันธ์ 12 มนัส 13 เพ็ญศรี 14 จักรพันธ์ 15 ชัชวาล 16 ฆ้อง

ปีที่ 13 ฉบับที่ 30 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

1 วิจิตตรา 2 อรทัย 3 พรทิพย์ 4 วิภาภรณ์ 5 กัญภร 6 เดชา 7 หนึ่งฤทัย 8 ศรีสุดา 9 อรวรรณ 10 เมธาพร 11 อุดม 12 อรุณี 13 ศรันยา 14 ธนวัฒน์ 15 บุญฤทธิ์ 16 เสนาะ 17 พลสันต์ 18 พัชราภรณ์ 19 รชต 20 อรอนงค์ 21 รัตติชา

ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 มกราคม – มิถุนายน 2559

1 ขนิษฐา 2 ยุวดี 3 จินตนา 4 กิตติพงษ์ 5 สรัญญา 6 นัยนา 7 ปัญญา 8 เกล้าฟ้า 9 ธัญพร 10 จิรัฏฐ์ 11 สายฝน 12 ธานินทร์ 13 อรยา 14 ปราริชาติ 15 เมธาพัฒน์ 16 พิทักษ์ 17 ประสิทธิ์ 18 บุญธรรม 19 คำรณ 20 ภูษณะ 21 พันศักดิ์ 22 ธรรมรัตน์ 23 สุพาพร 24 พอเจตน์ 25 พิภัทรา 26 สิทธิกร 27 สุนันทา 28 […]

ปีที่ 12 ฉบับที่ 28 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558

1 วีรณัฐ 2 อิศรา 3 ชญาพัฒน์ 4 นลินทิพย์ 5 ปัทมาวดี 6 ณภัทร 7 ชัยวัฒน์ 8 พิสิษฐ์ 9 ฐิภารัตน์ 10 จุฑารัตน์ 11 บรรเจิด 12 อัญชลี 13 มณฑา 14 ดวงนภา 15 ธนพร 16 ญาดา 17 นภาภรณ์ 18 ชลธิช 19 รุ่งนภา

ปีที่ 12 ฉบับที่ 27 มกราคม – มิถุนายน 2558

1 ณัฐธพงษ์ชัย 2 แดน 3 นฤชยา 4 อุทัย 5 นันทัชพร 6 ประวิทย์ 7 สมพงษ์ 8 อธิพันธ์ 9 ศิริเพ็ญ 10 ศศิวิมล 11 เจริญตา 12 อรรถสิทธิ์ 13 กานต์ 14 ปิยะนุช 15 ปภพพล 16 วันเพ็ญ 17 เอื้อมเดือน 18 ชยุต 19 ธนาพร