วันที่ 10 ตุลาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงการอบรมเชิงปฏบัติการการเชื่อมโยงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) กับการประกันคุณภาพหลักสูตร ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

DSC_0199
DSC_0189
DSC_0203
DSC_0202
DSC_0190
DSC_0208
DSC_0210
DSC_0212
DSC_0213
DSC_0218
DSC_0223
DSC_0220
DSC_0222
DSC_0224
DSC_0226
DSC_0229
DSC_0231
DSC_0237
DSC_0227
DSC_0234
DSC_0232
DSC_0240
DSC_0239
DSC_0244
DSC_0241
DSC_0245
DSC_0248
DSC_0242
DSC_0243
DSC_0252
DSC_0249
DSC_0254
DSC_0253
DSC_0255
DSC_0258
DSC_0260
DSC_0266
DSC_0262
DSC_0261
DSC_0268
DSC_0273
DSC_0270
DSC_0276
DSC_0284
DSC_0279
DSC_0288
DSC_0289
DSC_0286
DSC_0291
DSC_0292
DSC_0298
DSC_0297
DSC_0295
DSC_0293
DSC_0304
DSC_0300
DSC_0301
DSC_0305
DSC_0308
DSC_0307
DSC_0310
DSC_0311
DSC_0309
DSC_0313
DSC_0315
DSC_0316
DSC_0319
DSC_0318
DSC_0317
DSC_0344
DSC_0336
DSC_0320
DSC_0335
DSC_0350
DSC_0343
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...