วันที่ 10 ตุลาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงการอบรมเชิงปฏบัติการการเชื่อมโยงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) กับการประกันคุณภาพหลักสูตร ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

DSC_0199
DSC_0189
DSC_0203
DSC_0202
DSC_0190
DSC_0208
DSC_0210
DSC_0212
DSC_0213
DSC_0218
DSC_0223
DSC_0220
DSC_0222
DSC_0224
DSC_0226
DSC_0229
DSC_0231
DSC_0237
DSC_0227
DSC_0234
DSC_0232
DSC_0240
DSC_0239
DSC_0244
DSC_0241
DSC_0245
DSC_0248
DSC_0242
DSC_0243
DSC_0252
DSC_0249
DSC_0254
DSC_0253
DSC_0255
DSC_0258
DSC_0260
DSC_0266
DSC_0262
DSC_0261
DSC_0268
DSC_0273
DSC_0270
DSC_0276
DSC_0284
DSC_0279
DSC_0288
DSC_0289
DSC_0286
DSC_0291
DSC_0292
DSC_0298
DSC_0297
DSC_0295
DSC_0293
DSC_0304
DSC_0300
DSC_0301
DSC_0305
DSC_0308
DSC_0307
DSC_0310
DSC_0311
DSC_0309
DSC_0313
DSC_0315
DSC_0316
DSC_0319
DSC_0318
DSC_0317
DSC_0344
DSC_0336
DSC_0320
DSC_0335
DSC_0350
DSC_0343