บุคลากร งานบริหารทั่วไป

นางสาวสุมินตรา คางดวง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวจรีรัตน์ ธรรมมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวน้ำฝน กอบประดิษฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวศิรินทร์ภรณ์ ธิติมูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววันวิสาข์ ภู่อร่าม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป