บุคลากร งานบริหารทั่วไป

นายชาญชัย ศิริงาม
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางธนัญญ์พัฒน์ ศิริรักษ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุมินตรา คางดวง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป