บุคลากร งานบัณฑิตศึกษา

ดร.พรพรรณ ดอนพนัส
หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา
นายสุเทพ เกิดปราง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสายน้ำผึ้ง บุญมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อดิศักดิ์ มากเจริญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์