บุคลากร งานส่งเสริมวิชาการ

นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ
นางสาวญาณ์ณิศา อุปถัมภ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวศิริพร ขจรพันธ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจรีรัตน์ ธรรมมา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร