บุคลากร งานส่งเสริมวิชาการ

นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ
นางสาวศิริพร ขจรพันธ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวมินตรา องอาจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป