บุคลากร งานส่งเสริมวิชาการ

นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ
นางสาวศิริพร ขจรพันธ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจรีรัตน์ ธรรมมา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร