โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ

“การขับเคลื่อนงานหสหกิจศึกษา เพื่อตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”
ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ ซีบรีซ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

 

DSC_0469
DSC_0001
DSC_0007
DSC_0017
DSC_0003
DSC_0043
DSC_0023
DSC_0082
DSC_0084
DSC_0142
DSC_0181
DSC_0193
DSC_0087
DSC_0291
DSC_0195
DSC_0252
DSC_0455
DSC_0447
DSC_0465
DSC_0585
DSC_0474