วันพุธที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บุคลากรและผู้บริหาร สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เข้าร่วมการอบรม “การดำเนินงานการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปี 2561 หรือ TCAS” โดยมี อ.จารุมาศ ปิ่นทอง ประทาน TCAS ให้การบรรยายในการดำเนินการครั้งนี้

 

tcas2560