กิจกรรมแนะแนวทางสำหรับการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

 

กิจกรรมแนะแนวทางสำหรับการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์