สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานและศึกษา ดูงานระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 – วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของต้นเองและเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการบริการที่ดีสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ โดยมีผู้บริารและบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. 2561 – 1 มิ.ย. 2561

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

DSC_0851
DSC_0738
DSC_0734
DSC_0736
DSC_0735
DSC_0733
DSC_0737
DSC_0742
DSC_0739
DSC_0741
DSC_0745
DSC_0743
DSC_0746
DSC_0747
DSC_0750
DSC_0751
DSC_0753
DSC_0756
DSC_0752
DSC_0758
DSC_0760
DSC_0763
DSC_0764
DSC_0765
DSC_0767
DSC_0768
DSC_0772
DSC_0769
DSC_0775
DSC_0773
DSC_0776
DSC_0774
DSC_0779
DSC_0785
DSC_0780
DSC_0784
DSC_0787
DSC_0786
DSC_0791
DSC_0790
DSC_0795
DSC_0797
DSC_0804
DSC_0807
DSC_0799
DSC_0805
DSC_0812
DSC_0809
DSC_0818
DSC_0813
DSC_0817
DSC_0816
DSC_0819
DSC_0820
DSC_0821
DSC_0823
DSC_0829
DSC_0841
DSC_0825
DSC_0832
DSC_0833
DSC_0837
DSC_0870
DSC_0853
DSC_0855
DSC_0871
DSC_0868
DSC_0887
DSC_0885
DSC_0876
DSC_0884
DSC_0888
DSC_0879
DSC_0897
DSC_0892
DSC_0889
DSC_0890
DSC_0899
DSC_0900
DSC_0903
DSC_0906
DSC_0909
DSC_0911
DSC_0907
DSC_0914
DSC_0915


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

DSC_0959
DSC_0968
DSC_0971
DSC_0967
DSC_0970
DSC_0963
DSC_0972
DSC_0976
DSC_0974
DSC_0978
DSC_0977
DSC_0983
DSC_0988
DSC_0989
DSC_0990
DSC_0998
DSC_0991
DSC_1002
DSC_0992
DSC_1003
DSC_1006
DSC_1009
DSC_1016
DSC_1019
DSC_1022
DSC_1026
DSC_1030
DSC_1039
DSC_1035
DSC_1046
DSC_1045
DSC_1048
DSC_1049
DSC_1052
DSC_1050
DSC_1054
DSC_1055
DSC_1063


โครงการชั่งหัวมัน

DSC_1123
DSC_1090
DSC_1085
DSC_1080
DSC_1079
DSC_1092
DSC_1095
DSC_1102
DSC_1101
DSC_1105
DSC_1110
DSC_1112
DSC_1113
DSC_1114
DSC_1115
DSC_1118
DSC_1117
DSC_1128
DSC_1129
DSC_1158
DSC_1137