สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานและศึกษา ดูงานระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 – วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของต้นเองและเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการบริการที่ดีสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ โดยมีผู้บริารและบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. 2561 – 1 มิ.ย. 2561

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

DSC_0851
DSC_0738
DSC_0734
DSC_0736
DSC_0735
DSC_0733
DSC_0737
DSC_0742
DSC_0739
DSC_0741
DSC_0745
DSC_0743
DSC_0746
DSC_0747
DSC_0750
DSC_0751
DSC_0753
DSC_0756
DSC_0752
DSC_0758
DSC_0760
DSC_0763
DSC_0764
DSC_0765
DSC_0767
DSC_0768
DSC_0772
DSC_0769
DSC_0775
DSC_0773
DSC_0776
DSC_0774
DSC_0779
DSC_0785
DSC_0780
DSC_0784
DSC_0787
DSC_0786
DSC_0791
DSC_0790
DSC_0795
DSC_0797
DSC_0804
DSC_0807
DSC_0799
DSC_0805
DSC_0812
DSC_0809
DSC_0818
DSC_0813
DSC_0817
DSC_0816
DSC_0819
DSC_0820
DSC_0821
DSC_0823
DSC_0829
DSC_0841
DSC_0825
DSC_0832
DSC_0833
DSC_0837
DSC_0870
DSC_0853
DSC_0855
DSC_0871
DSC_0868
DSC_0887
DSC_0885
DSC_0876
DSC_0884
DSC_0888
DSC_0879
DSC_0897
DSC_0892
DSC_0889
DSC_0890
DSC_0899
DSC_0900
DSC_0903
DSC_0906
DSC_0909
DSC_0911
DSC_0907
DSC_0914
DSC_0915
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

DSC_0959
DSC_0968
DSC_0971
DSC_0967
DSC_0970
DSC_0963
DSC_0972
DSC_0976
DSC_0974
DSC_0978
DSC_0977
DSC_0983
DSC_0988
DSC_0989
DSC_0990
DSC_0998
DSC_0991
DSC_1002
DSC_0992
DSC_1003
DSC_1006
DSC_1009
DSC_1016
DSC_1019
DSC_1022
DSC_1026
DSC_1030
DSC_1039
DSC_1035
DSC_1046
DSC_1045
DSC_1048
DSC_1049
DSC_1052
DSC_1050
DSC_1054
DSC_1055
DSC_1063
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...


โครงการชั่งหัวมัน

DSC_1123
DSC_1090
DSC_1085
DSC_1080
DSC_1079
DSC_1092
DSC_1095
DSC_1102
DSC_1101
DSC_1105
DSC_1110
DSC_1112
DSC_1113
DSC_1114
DSC_1115
DSC_1118
DSC_1117
DSC_1128
DSC_1129
DSC_1158
DSC_1137
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...