โครงการสัมนาเครือข่ายอาจารย์แนะแนว จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และ โรงแรมสวนบวกหาด ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561

 

โครงการสัมนาเครือข่ายอาจารย์แนะแนว2561-1

 

โครงการสัมนาเครือข่ายอาจารย์แนะแนว2561-2

 

โครงการสัมนาเครือข่ายอาจารย์แนะแนว2561-3