ประกาศ! ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว รอบ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและกำหนดการ

รับสมัครนักศึกษา รอบ 2 ปีการศึกษา 2562

คู่มือการสมัคร สมัครเรียน รอบ 2 » คลิกที่นี่ «


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี รอบที่ 1

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะ
ประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะครุศาสตร์
ทุกสาขาวิชา
15 ก.ย. - 25 พ.ย. 2561
7 ธ.ค. 2561
15 ธ.ค. 2561
16 ธ.ค. 2561
คณะอื่นๆ
ทุกสาขาวิชา
15 ก.ย. - 25 พ.ย. 2561
7 ธ.ค. 2561
ไม่มี
16 ธ.ค. 2561
คณะครุศาสตร์
ทุกสาขาวิชา
คณะ
15 ก.ย. - 25 พ.ย. 2561
ประกาศรับสมัคร
7 ธ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
15 ธ.ค. 2561
สอบข้อเขียน
16 ธ.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
20 ธ.ค. 2561คณะอื่นๆ
ทุกสาขาวิชา
คณะ
15 ก.ย. - 25 พ.ย. 2561
ประกาศรับสมัคร
7 ธ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ไม่มี
สอบข้อเขียน
16 ธ.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
20 ธ.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ผลการสอบคัดเลือก/การรายงานตัว

ประกาศรายชื่อ เว็บไซต์ http://academic.rru.ac.th/regis รายละเอียดตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

หมายเหตุ

ข้อกำหนดการรับนิสิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ต่อคน ต่อรอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอสงวนสิทธิ์การเปิด/ปิดรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงจำนวนรับสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

สแกนเข้าสู่หน้าสมัครเรียน