รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี

รอบที่ 4 ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะ
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ชำระเงินพร้อมรายงานตัว
ทุกคณะ
ทุกสาขาวิชา
4-28 มิ.ย. 62
1 ก.ค. 2562
2 ก.ค. 2562
4 ก.ค. 2562
5 ก.ค. 2562ทุกคณะ
ทุกสาขาวิชา
กำหนดการ
4-28 มิ.ย. 62
ประกาศรับสมัคร
1 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
2 ก.ค. 2562
สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์
4 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ชำระเงินพร้อมรายงานตัว
5 ก.ค. 2562


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ผลการสอบคัดเลือก/การรายงานตัว

ประกาศรายชื่อ เว็บไซต์ http://academic.rru.ac.th/regis รายละเอียดตามปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

หมายเหตุ

กำหนดการ รับนิสิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ต่อคน ต่อรอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอสงวนสิทธิ์การเปิด/ปิดรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงจำนวนรับสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

สแกนเข้าสู่หน้าสมัครเรียน