กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 2 รับตรงโควตา

ขั้นตอนการดำเนินการ
วัน/เดือน/ปี
รายละเอียด

ประกาศรับสมัคร

25 ธ.ค. 2560
ถึง
10 เม.ย. 2561

  1. สมัครผ่านเว็บไซต์ » คลิกที่นี่เพื่อสมัคร «
  2. ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 
  3. ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท โดยพิมพ์ใบชำระเงิน และนำไปชำระผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา
  4. ผู้สมัครนำเอกสารการสมัครมาในวันสอบคัดเลือก และยื่นไว้กับคณะกรรมการคัดเลือก

หมายเหตุ เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัคร  สำเนาแสดงผลการเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร

23 เม.ย. 2561

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่เว็บไซต์ http://academic.rru.ac.th/regis

สอบคัดเลือก

25 เม.ย. 2561

สาขาวิชาพิจารณาคัดเลือกจาก

  1. เอกสารการสมัคร ผลการเรียน การสัมภาษณ์ และ/หรือ การสอบปฏิบัติ
  2. พิจารณาจากผู้ที่มีความสามารถพิเศษ หรือ มีผลการเรียนดี หรือ มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรม  หรือ มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณประโยชน์

หมายเหตุ ความสามารถหรือประสบการณ์อื่นนอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกแต่ละสาขาวิชา  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

30 เม.ย. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่เว็บไซต์http://academic.rru.ac.th/regis

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์
Clearing House

3 - 6 พ.ค. 2561

ผู้สมัครเข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่เว็บไซต์ » tcas clearing «

ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์

8 พ.ค. 2561

ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัย เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2

10 พ.ค. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่เว็บไซต์
http://academic.rru.ac.th/regis

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียน

-

นักศึกษากรอกใบรายงานตัว  จองวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน

รายงานตัวนักศึกษา

26 ก.ค. 2561

ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ ตั้งแต่ เวลา 8.30 น. - 12.00 น.

ปฐมนิเทศนักศึกษา

1 – 3 ส.ค. 2561

ติดตามกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาได้ที่เว็บไซต์ >กองพัฒนานักศึกษา<

เปิดภาคเรียน

6 ส.ค. 2561

เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

25 ธ.ค. 2560 – 10 เม.ย. 2561
ประกาศรับสมัคร
สมัครผ่านเว็บไซต์ » คลิกที่นี่เพื่อสมัคร «
1.ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย
2.ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท โดยพิมพ์ใบชำระเงิน และนำไปชำระผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา
3.ผู้สมัครนำเอกสารการสมัครมาในวันสอบคัดเลือก และยื่นไว้กับคณะกรรมการคัดเลือก
4.หมายเหตุ เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัคร สำเนาแสดงผลการเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน
23 เม.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่เว็บไซต์ http://academic.rru.ac.th/regis
25 เม.ย. 2561
สอบคัดเลือก
สาขาวิชาพิจารณาคัดเลือกจาก
1.เอกสารการสมัคร ผลการเรียน การสัมภาษณ์ และ/หรือ การสอบปฏิบัติ
2.พิจารณาจากผู้ที่มีความสามารถพิเศษ หรือ มีผลการเรียนดี หรือ มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรม หรือ มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณประโยชน์
หมายเหตุ ความสามารถหรือประสบการณ์อื่นนอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกแต่ละสาขาวิชา
30 เม.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่เว็บไซต์http://academic.rru.ac.th/regis
3 - 6 พ.ค. 2561
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ผู้สมัครเข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่เว็บไซต์ » tcas clearing «
8 พ.ค. 2561
ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัย เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป
10 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ ๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่เว็บไซต์ http://academic.rru.ac.th/regis
26 ก.ค. 2561
รายงานตัวนักศึกษา
ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ ตั้งแต่ เวลา 8.30 น. - 12.00 น.
1 – 3 ส.ค. 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ติดตามกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาได้ที่เว็บไซต์ ► กองพัฒนานักศึกษา
6 ส.ค. 2561
เปิดภาคเรียน
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ

กำหนดการ รับนิสิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ต่อคน ต่อรอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอสงวนสิทธิ์การเปิด/ปิดรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงจำนวนรับสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

สแกนเข้าสู่หน้าสมัครเรียน