การตรวจสอบประเมินคุณภาพใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระหว่าง วันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โดย มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารเข้าร่วมตรวจการประเมิน ครั้งนี้

 

การตรวจสอบประเมินคุณภาพใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙