คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562 ให้หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย