วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยมีนายกิตติรัตน์ มังคละคีรี ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการฯ