วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานที่ประชุมกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องสำนักงานสำนักฯ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ