วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมประชุมโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นสำหรับพัฒนาการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 6 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร