วันที่ 8-9 มีนาคม 2564 บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก และการเขียนแบบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ” ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่สอง ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้