*หมายเหตุ ให้บัณฑิตนำใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิตหรือใบรับรองคุณวุฒิมาด้วยในการขอรับใบปริญญาบัตร