วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ครั้งที่ 6/2567 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ทุกฝ่าย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียน