วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยกรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ครั้งที่ 7/2567 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ทุกฝ่าย หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุม ณ ห้องหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ