การประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ แนวทางการศึกษาต่อ และโอกาสความก้าวหน้าทางด้านการศึกษา ในการประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

ซักซ้อมลำดับการประชุม และทดสอบระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี และ อ.ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมซักซ้อมลำดับการประชุม เตรียมความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ หอสมุด และหอพักนักศึกษา เนื่องจากวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย จะเข้าตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า และ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 8)

ประชุมพิจารณา ระบบผลงานทางวิชาการและอาจารย์ประจำหลักสูตร

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมพิจารณา ระบบผลงานทางวิชาการและอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีอาจารย์ ดร.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ นายอุดม คุ้มภัย หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยสำนักส่งเสริมวิชาการฯ นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล นักวิชาการศึกษา นางสาววันวิสาข์ ภู่อร่าม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายรา-ชศั.กดิ์ สั.งข์ฤ.ทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “W.S.T.R. OPEN HOUSE 2024” และร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในกิจกรรม “เปิดประตู..สู่โลกกว้างทางแห่งอนาคต 2024” ของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.00 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มอบหมายให้ นางสาวจรีรัตน์ ธรรมมา และนางสาวน้ำฝน กอบประดิษฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมกับสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “W.S.T.R. OPEN HOUSE 2024” และร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในกิจกรรม “เปิดประตู..สู่โลกกว้างทางแห่งอนาคต 2024” ของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.00 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มอบหมายให้ นางสาวจรีรัตน์ ธรรมมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

กิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ภายใต้โครงการ “Ben 2 Academic Fair 2023 นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.00 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มอบหมายให้ นางสาวจรีรัตน์ ธรรมมา และนางสาวน้ำฝน กอบประดิษฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ภายใต้โครงการ “Ben 2 Academic Fair 2023 นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ และ OPEN HOUSE ภายใต้โครงการ “เปิดโลกวิชาการ สำราญตลาดนัดรุ่นพี่ ก้าวสู่ EEC ที่นี่อ่างศิลา” ของโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม อ.เมือง จ.ชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.00 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มอบหมายให้ นางสาวจรีรัตน์ ธรรมมา และนางสาวน้ำฝน กอบประดิษฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ และ OPEN HOUSE ภายใต้โครงการ “เปิดโลกวิชาการ สำราญตลาดนัดรุ่นพี่ ก้าวสู่ EEC ที่นี่อ่างศิลา” ของโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม อ.เมือง จ.ชลบุรี

ประชุมกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ครั้งที่ 3/2567

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้างานและบุคลากรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องหัวหน้าสำนักงานสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ร่วมจัดนิทรรศการผลงานของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ครั้งที่ 2/2567

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำโดย อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ และบุคคลากรในหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการผลงานของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงบริเวณ หน้าห้องประชุมเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันที่ 27 ม.ค. 67 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการสอบข้อเขียนวิชาความรู้เฉพาะสาขา ช่วงบ่ายจะสอบข้อเขียนวิชาความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะทำการสอบสัมภาษณ์ในช่วงเวลา 15.00 น. ต่อไป

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ของโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ภายใต้โครงการ “เปิดโลกกว้าง เปืดประสบการณ์ เปิดบ้านอินทนิล KHP OPEN HOUSE 2024”

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 8.30 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มอบหมายให้ นางสาวจรีรัตน์ ธรรมมา และนางสาวน้ำฝน กอบประดิษฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ของโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ภายใต้โครงการ “เปิดโลกกว้าง เปืดประสบการณ์ เปิดบ้านอินทนิล KHP OPEN HOUSE 2024” โดยมีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ประชุมพิจารณารายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมพิจารณารายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings.