การให้ปริญญา

ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดชั้นสาขา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ธ.ค. 2556