ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการจัดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 1 lnternational Symposium “King Bhumipol s Science : Critical lmplications for Global Sustainability (ศาสตร์พระราชา : นัยสำคัญต่อขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี