สภาวิชาการ

ข้อบังคับว่าด้วยสภาวิชาการ ฉ2 ก.ย. 2559 ข้อบังคับว่าด้วยสภาวิชาการ มี.ค.2557

ตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อบังคับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร ฉ2 พ.ค. 2559 ข้อบังคับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร ธ.ค. 2557 ข้อบังคับว่าด้วยสาขาวิชา-ธค.2557 ข้อบังคับว่าด้วยการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ก.ย. 2556

การให้ปริญญา

ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดชั้นสาขา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ธ.ค. 2556

ทุนการศึกษา

ข้อบังคับกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 2560 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยทุนการศึกษา พ.ศ. 2557

การจัดการศึกษา

ข้อบังคับ ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อบังคับ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 ข้อบังคับการจัดหาอาจารย์พิเศษและการจ่ายค่าตอบแทน ฉ2 ม.ค. 2560 ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับปี 2) มิ.ย. 2559 ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)ก.ย. 2559 4-ข้อบังคับการจัดหาอาจารย์พิเศษและการจ่ายค่าตอบแทน ม.ค. 2558 ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี- ม.ย. 2558 ข้อบังคับหลักเกณฑ์การจัดอาจารย์ผู้สอน ก.ย. 2557 ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 2550 ข้อบังคับการรับเข้า ยกเลิก ควบคุมสถาบันอื่นที่เข้าสมทบใน มรร ก.ย. 2547 ประกาศ ประกาศแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประกาศการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ วิทยากรพิเศษ และค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนักศึกษา-มี.ค.2561 ประกาศยกเว้นผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรตามกรอบ TQF (หลีกสูตร 2559 เป็นต้นไป) มี.ค.2560 ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ พค.2560 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต […]

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ทัศนศิลป์ ม.ค.2561 ระเบียบค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรี หลักสูตรดนตรีสากล ม.ค.2561 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน พ.ค.2559 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์ พ.ค.2559 ประกาศหลักเกณฑ์การลงทะเบียนและชำระเงิน กย.2558 ประกาศยกเลิกประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ต.ค.2558 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) สารสนเทศศาสตร์ฯ รัฐศาสตร์ ธ.ค.2557 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี มิ.ย.2555 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคนอกเวลาราชการ ธ.ค.2557 ระเบียบค่าธรรมเนียระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรการจัดการเพื่อการพัฒนา ต.ค.2550 ระเบียบค่าธรรมเนียระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา เม.ย.2560 ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ค. 2554 ระเบียบค่าธรรมเนียระดับ ป-โท ภาคพิเศษ พ.ค.2554 ระเบียบรับ จ่ายเงินโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ มี.ค.2552

หลักสูตร

แนวปฏิบัติการขออนุมัติการเปิดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร พ.ศ.๒๕๖๖ ประกาศ แนวปฏิบัติการเปิด ปรับปรุง และปิดหลักสูตร พ.ศ. 2561 ข้อบังคับการจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ย. 2550 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2558 ประกาศแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการเปิด การปรับปรุง และการปิดหลักสูตร – ก.ค. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2548 แบบฟอร์ม สมอ.08 แบบประเมินหลักสูตรของอาจารย์และนักศึกษา แบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต