ตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อบังคับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร ฉ2 พ.ค. 2559 ข้อบังคับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร ธ.ค. 2557 ข้อบังคับว่าด้วยสาขาวิชา-ธค.2557 ข้อบังคับว่าด้วยการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ก.ย. 2556