บทสรุปผู้บริหาร

ปีการศึกษา 2556 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้มุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิชาการ โดยส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดกิจกรรม ทางวิชาการกับคณะและศูนย์ สำนัก เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเด่น โดยรวมของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ในรอบปีการศึกษา 2556 ดังนี้ : – ผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 1.1 การผลิตบัณฑิต 1.1.1 ประมวลผลผู้สำเร็จการศึกษา และขออนุมัติปริญญา จำนวน 2,855 คน 1.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนประสานการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีเข้าสู่กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน 41 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 14 หลักสูตร 1.1.3 ประสานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2556 โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 แห่ง 1.1.4 ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับปรับปรุงรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปที่เป็น เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงให้มีความโดดเด่น และทันสมัย สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เมื่อวันจันทร์ที่ 2 […]

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนงาน

ปรัชญา (Philosophy) ประสานงานวิชาการ บริการด้วยใจ ขับเคลื่อนงานด้วยไอที วิสัยทัศน์ (Vision) มุ่งสู่ความเป็นเลิศในงานวิชาการ ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พันธกิจ (Mission) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวจึงกำหนดพันธกิจไว้ 5 ประการดังต่อไปนี้ 1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการด้านวิชาการกับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร 2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานวิชาการและการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ 3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการ 4. ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของสังคม 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ค่านิยมองค์กร   SO Proud (Service Excellence & Organization First) บริการที่เป็นเลิศ  มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อองค์กรด้วยความภาคภูมิใจ 5H Head หน่วยงานที่มีบุคลากรเชี่ยวชาญในการทำงาน รู้ระเบียบ รู้จักใช้เทคโนโลยี รู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Help หน่วยงานที่เป็นที่พึ่งด้านวิชาการให้กับทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย Heart หน่วยงานที่ประสานงานและการบริการด้วยใจ Harmony หน่วยงานที่มีความสามัคคีและมีทีมงาน Happiness หน่วยงานที่มีความสุขในการทำงาน เอกลักษณ์ (Uniqueness) “สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานหลักด้านส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ” อัตลักษณ์ (Identity) […]

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่ในภายหลัง โดยในปี พ.ศ. 2527 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู(ฉบับที่ 2) ให้อำนาจวิทยาลัยครูเปิดสอน สาขาต่างๆ ถึงระดับปริญญาตรี วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปิดสอนระดับปริญญาในสาขาวิชา การศึกษา (ค.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) ทั้งนักศึกษาภาคปกติและ นักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ทำให้จำนวนนักศึกษาเพิ่ม มากขึ้น ภารกิจต่างๆ มีมากตามมา ปี พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จึงได้ดำเนินการปรับ โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันเสียใหม่โดยให้มีสำนักส่งเสริมวิชาการเกิดขึ้นเพื่อรองรับงาน ทางด้านวิชาการ และส่งเสริมในเรื่องของการเรียนการสอน ปี พ.ศ. 2532 มีพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครูและราชกิจจานุเบกษา สามารถเปิดสอนในสาขาต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น จึงเปิดสอนในสาขา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) และได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานทั่วไปให้สำนักส่งเสริมวิชาการเป็น หน่วยงานเทียบเท่าคณะโดยประสานการจัดการศึกษากับคณะต่างๆ ปี พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏและมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องกับภาระกิจของ มหาวิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อจากสำนักส่งเสริมวิชาการ เป็นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานกลางที่ประสานการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน และได้ปรับโครงสร้าง การบริหารงานทั่วไปให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะโดยกำกับ ดูแลฝ่ายต่างๆ […]