ผู้บริหารและบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผศ.ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
Name Author

อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Name Author
อาจารย์ สุพัฒน์ สุขเกษม
รองผู้อำนวยการ
Name Author
อาจารย์ ดร.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์
รองผู้อำนวยการ
Name Author
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์
รองผู้อำนวยการ
Name Author
นายอุดม คุ้มภัย
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
Name Author
นางสาวสุมินตรา คางดวง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
Name Author
นายเสรี จีนภักดี
หัวหน้างานทะเบียน
Name Author
นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ