(TEST) ประกาศยกเลิกการสอบแก้ตัวในรายวิชาที่ได้ผลการเรียน F

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, […]

บทสรุปผู้บริหาร

ปีการศึกษา 2556 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้มุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิชาการ โดยส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดกิจกรรม ทางวิชาการกับคณะและศูนย์ สำนัก เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเด่น โดยรวมของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ในรอบปีการศึกษา 2556 ดังนี้ : – ผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 1.1 การผลิตบัณฑิต 1.1.1 ประมวลผลผู้สำเร็จการศึกษา และขออนุมัติปริญญา จำนวน 2,855 คน 1.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนประสานการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีเข้าสู่กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน 41 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 14 หลักสูตร 1.1.3 ประสานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2556 โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 แห่ง 1.1.4 ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับปรับปรุงรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปที่เป็น เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงให้มีความโดดเด่น และทันสมัย สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เมื่อวันจันทร์ที่ 2 […]

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนงาน

ปรัชญา (Philosophy) ประสานงานวิชาการ บริการด้วยใจ ขับเคลื่อนงานด้วยไอที วิสัยทัศน์ (Vision) มุ่งสู่ความเป็นเลิศในงานวิชาการ ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พันธกิจ (Mission) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวจึงกำหนดพันธกิจไว้ 5 ประการดังต่อไปนี้ 1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการด้านวิชาการกับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร 2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานวิชาการและการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ 3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการ 4. ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของสังคม 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ค่านิยมองค์กร   SO Proud (Service Excellence & Organization First) บริการที่เป็นเลิศ  มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อองค์กรด้วยความภาคภูมิใจ 5H Head หน่วยงานที่มีบุคลากรเชี่ยวชาญในการทำงาน รู้ระเบียบ รู้จักใช้เทคโนโลยี รู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Help หน่วยงานที่เป็นที่พึ่งด้านวิชาการให้กับทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย Heart หน่วยงานที่ประสานงานและการบริการด้วยใจ Harmony หน่วยงานที่มีความสามัคคีและมีทีมงาน Happiness หน่วยงานที่มีความสุขในการทำงาน เอกลักษณ์ (Uniqueness) “สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานหลักด้านส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ” อัตลักษณ์ (Identity) […]

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่ในภายหลัง โดยในปี พ.ศ. 2527 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู(ฉบับที่ 2) ให้อำนาจวิทยาลัยครูเปิดสอน สาขาต่างๆ ถึงระดับปริญญาตรี วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปิดสอนระดับปริญญาในสาขาวิชา การศึกษา (ค.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) ทั้งนักศึกษาภาคปกติและ นักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ทำให้จำนวนนักศึกษาเพิ่ม มากขึ้น ภารกิจต่างๆ มีมากตามมา ปี พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จึงได้ดำเนินการปรับ โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันเสียใหม่โดยให้มีสำนักส่งเสริมวิชาการเกิดขึ้นเพื่อรองรับงาน ทางด้านวิชาการ และส่งเสริมในเรื่องของการเรียนการสอน ปี พ.ศ. 2532 มีพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครูและราชกิจจานุเบกษา สามารถเปิดสอนในสาขาต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น จึงเปิดสอนในสาขา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) และได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานทั่วไปให้สำนักส่งเสริมวิชาการเป็น หน่วยงานเทียบเท่าคณะโดยประสานการจัดการศึกษากับคณะต่างๆ ปี พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏและมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องกับภาระกิจของ มหาวิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อจากสำนักส่งเสริมวิชาการ เป็นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานกลางที่ประสานการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน และได้ปรับโครงสร้าง การบริหารงานทั่วไปให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะโดยกำกับ ดูแลฝ่ายต่างๆ […]