ปีการศึกษา 2556 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้มุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิชาการ โดยส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดกิจกรรม ทางวิชาการกับคณะและศูนย์ สำนัก เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเด่น โดยรวมของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ในรอบปีการศึกษา

2556 ดังนี้ : – ผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก

1.1 การผลิตบัณฑิต

1.1.1 ประมวลผลผู้สำเร็จการศึกษา และขออนุมัติปริญญา จำนวน 2,855 คน

1.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนประสานการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีเข้าสู่กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน 41 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 14 หลักสูตร

1.1.3 ประสานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2556 โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 แห่ง

1.1.4 ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับปรับปรุงรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปที่เป็น เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงให้มีความโดดเด่น และทันสมัย สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

1.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยจัดอบรมให้ความรู้อย่าง ต่อเนื่อง ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 และครั้งที่ 4/2557 วันที่ 11-13 มิถุนายน พ.ศ. 2557

1.1.6 จัดโครงการกระตุ้นและเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 และวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้และเข้าใจ รองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 400 คน

1.1.7 พัฒนาระบบสหกิจศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเป็น ที่ปรึกษา จัดทำคู่มือและประกาศเกี่ยวกับสหกิจศึกษา และส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรเข้าอบรม เพิ่มพูนความรู้ด้านคณาจารย์นิเทศ และผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

1.1.8 จัดโครงการประชุมอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาคพิเศษ ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาและ คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557 เพื่อให้อาจารย์ทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการวัด ประเมินผล

1.1.9 เข้าร่วมโครงการพัฒนางานสหกิจศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารุ่นที่ 18 วันที่ 19 – 22 พฤษภาคม 2557” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในระบบสหกิจศึกษาให้กับคณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพัฒนาอาจารย์นิเทศ

1.2 การวิจัย/ผลงานวิชาการ/เอกสารวิชาการ/ผลงานที่ตีพิมพ์ นำเสนอ เผยแพร่ หรือการ นำไปใช้ประโยชน์

1.2.1 ประสานการจัดเก็บข้อมูลและทำการวิจัยจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ การติดตามภาวะ การมีงานทำของบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ด้านกายภาพ และความพึงพอใจการใช้ระบบบริการการศึกษา (edu2008)

1.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ให้ผลิตตำราและเอกสารประกอบการสอน โดยจัดทำ โครงการพัฒนาเอกสารวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จัดทำวารสารราชนครินทร์เพื่อ เผยแพร่ผลงานวิชาการปีละ 2 ฉบับ ซึ่งมีผู้ส่งบทความวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ และจัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา/คู่มืออาจารย์ทั้งอาจารย์ประจำและพิเศษ

1.2.3 การประชุมกรรมการวิชาการ เป็นการประชุมวิชาการโดยมีผู้เข้าประชุมคือ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัยเป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็น เลขานุการ กรรมการคือ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา คณบดีทุกคณะ รองคณบดีวิชาการทุกคณะ หัวหน้าสำนักงาน และรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อดำเนินการจัดประชุมกรรมการวิชาการในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ

1.2.4 การประชุมสภาวิชาการ เป็นการประชุมวิชาการโดยมีผู้เข้าประชุมคือ อธิการบดีเป็น ประธาน รองอธิการบดีวิชาการและวิจัยเป็นเลขานุการ กรรมการคือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจาก ทุกคณะ ผู้แทนจากทุกคณะ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเ บียนเป็น ผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อดำเนินการจัดประชุมสภาวิชาการในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ

1.2.5 การประชุมกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เป็นการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง หลักสูตรก่อนเข้าพิจารณาในสภามหาวิทยาลัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อประสาน ดำเนินการจัดประชุม โดยมีการจัดประชุมต่อเนื่องเมื่อมีการเสนอหลักสูตรพัฒนาใหม่ และหลักสูตร ปรับปรุง

1.2.6 การประชุมกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ และแต่งตั้งกรรมการประเมินการสอน โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

1.3 การบริการวิชาการ

1.3.1 ประสานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ในโครงการความ ร่วมมือทางวิชาการกับมณฑลทหารบกที่ 14 จังหวัดชลบุรี กองพลทหารราบที่ 11 จ.ฉะเชิงเทรา และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1.3.2 พัฒนาระบบบริการวิชาการให้มีความสมบูรณ์เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยมีโปรแกรมสนับสนุน 2 ระบบได้ ระบบบริการการศึกษา (edu2008) สำหรับการลงทะเบียน การส่งผลการเรียน การประเมินการสอนของอาจารย์ฯลฯ และเว็บไซต์ academic.rru.ac.th ซึ่งเป็นระบบที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิชาการและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการติดตาม และกำกับการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาประกอบด้วยข้อมูล หลักสูตร (มคอ.2) การส่ง มคอ.3 และ มคอ.5

1.3.3 โครงการพัฒนาเอกสารวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยสนับสนุน งบประมาณสำหรับจัดทำต้นฉบับวิชาละ 10,000 บาท ดำเนินการเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 – พฤษภาคม พ.ศ. 2558

1.3.4 ประสานและพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์นอกที่ตั้ง โดยประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลการประเมินศูนย์นอกสถานที่ และหาแนวทางพัฒนาเพื่อให้ศูนย์นอกสถานที่ตั้ง ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด

1.3.5 การแนะแนวการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ การออกแนะแนวโรงเรียนเป็นการ แนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัย โดยออกแนะแนวในเขต พื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว และจังหวัดระยอง ซึ่งมีการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย และเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ที่กำหนด ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย จำนวน 2,500 คน

1.3.6 การเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 1.3.7 โครงการประชุมเครือข่ายอาจารย์แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระหว่าง วันที่ 2 – 4 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ เลคเฮฟเว่นรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างเครือข่ายทาง การศึกษากับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน ของมหาวิทยาลัยแก่นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย

1.4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

1.4.1 ส่งเสริมสนับสนุนและเข้าร่วมจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของศูนย์ ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ

1.4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรางวัลผู้ทำคุณงามความดีในมหาวิทยาลัยราชนครินทร์ ในโครงการเพ็ชรราชนครินทร์อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปี 2557 ผู้ได้รับรางวัลคือ นางธนัญญ์พัฒน์ ศิริรักษ์ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากร