สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่ในภายหลัง โดยในปี พ.ศ. 2527 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู(ฉบับที่ 2) ให้อำนาจวิทยาลัยครูเปิดสอน สาขาต่างๆ ถึงระดับปริญญาตรี วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปิดสอนระดับปริญญาในสาขาวิชา การศึกษา (ค.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) ทั้งนักศึกษาภาคปกติและ นักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ทำให้จำนวนนักศึกษาเพิ่ม มากขึ้น ภารกิจต่างๆ มีมากตามมา ปี พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จึงได้ดำเนินการปรับ โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันเสียใหม่โดยให้มีสำนักส่งเสริมวิชาการเกิดขึ้นเพื่อรองรับงาน ทางด้านวิชาการ และส่งเสริมในเรื่องของการเรียนการสอน ปี พ.ศ. 2532 มีพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครูและราชกิจจานุเบกษา สามารถเปิดสอนในสาขาต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น จึงเปิดสอนในสาขา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) และได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานทั่วไปให้สำนักส่งเสริมวิชาการเป็น หน่วยงานเทียบเท่าคณะโดยประสานการจัดการศึกษากับคณะต่างๆ ปี พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏและมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องกับภาระกิจของ มหาวิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อจากสำนักส่งเสริมวิชาการ เป็นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานกลางที่ประสานการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน และได้ปรับโครงสร้าง การบริหารงานทั่วไปให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะโดยกำกับ ดูแลฝ่ายต่างๆ สภาพปัจจุบันของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานหนึ่งในจำนวน 10 หน่วยงานสนับสนุนหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ และ บริการงานทะเบียนและวัดผลให้กับบุคคล อาจารย์ และนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปัจจุบัน มีผู้บริหารจำนวน 4 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการบริหาร รองผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการ รองผู้อำนวยการงานทะเบียนและวัดผล หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 19 คน