วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านค่าย นำทีมโดย อ.นุชจรินทร์  ครูเกษตร  และอ.ทวีทรัพย์ เจือพานิช รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน