แนะแนวการศึกษา ณโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  จ.ฉะเชิงเทรา นำทีมโดย  อ.สุพัฒน์  สุขเกษม     รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

อบรมการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องแสงทอง ชั้น 2 อาคาร ตึกอำนวยการและอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์