โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วันที่ 23-24 เมษายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้จัด โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีท่านอธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

การประชุมติดตามการดำเนินการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตฯ

วันที่ 19 เมษายน 2561 มีการประชุมติดตามการดำเนินการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดย รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม และ มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้เข้าในร่วมการประชุมครั้งนี้