การประชุมบุคลากร สำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ ครั้งที่ 1/2561

การประชุมบุคลากร สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแสงทอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  

ประชุมผู้บริหารสำนัก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2561

การประชุมผู้บริหารสำนัก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

ประชุมการดำเนินการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

ประชุมการดำเนินการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง เจ้าสเวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชกัชราชนครินทร์