การประชุมผู้บริหารสำนัก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ