ประชุมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้เข้าร่วม ประชุมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ชั้น ห้องมหาชนก อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โครงการสัมนาเครือข่ายอาจารย์แนะแนว จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2561

โครงการสัมนาเครือข่ายอาจารย์แนะแนว จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และ โรงแรมสวนบวกหาด ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561      

ประชุมเพื่อติดตามข้อมูลด้านการจัดการความรู้ในระดับ คณะ ศูนย์ สำนัก

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมประชุมเพื่อติดตามข้อมูลด้านการจัดการความรู้ในระดับ คณะ ศูนย์ สำนัก ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ดำเนินการจัดประชุม

โครงการสัมนาปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2562

โครงการสัมนาปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมในโครงการในครั้งนี้  

ประชุมการเข้าพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 บุคลากรของสำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมประชุมการเข้าพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องมหาชนก ชั้นที่ 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา2561

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ โดย อ.พิภัทรา สิมะโรจนา ผอ.ส่งเสริมวิชาการฯ เป็น ประธานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2561 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบ 3 (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2561

เวลา 9.00 น. -12.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติทุกคณะ รอบ 3 (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2561 ที่สมัครผ่าน ทปอ. และรับตรงจากทางมหาวิทยาลัย ตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (วันรายงานตัวนักศึกษาใหม่) แบบฟอร์มและเอกสาร ของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขั้นตอนการสมัครเข้าหอพัก 2561 ใบสมัครเข้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ประกาศกำหนดการเข้าพัก 1/2561 หอพักนักศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมสัมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาฯ

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าประชุมสัมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานและศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานและศึกษา ดูงานระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 – วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของต้นเองและเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการบริการที่ดีสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ โดยมีผู้บริารและบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. 2561 – 1 มิ.ย. 2561   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โครงการชั่งหัวมัน