ประชุมเพื่อติดตามข้อมูลด้านการจัดการความรู้ในระดับ คณะ ศูนย์ สำนัก

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมประชุมเพื่อติดตามข้อมูลด้านการจัดการความรู้ในระดับ คณะ ศูนย์ สำนัก ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ดำเนินการจัดประชุม